Ukl VG-2 SKK Sundsvall Nat 8/4-18
Ukl EXC-2 SvVK Sundsvall Off 7/4-18
Ukl EXC-2 CK BH-3 R-CERT SKK Sundsvall Int 8/10-17
Junkl EXC-1 SvVK Sundsvall Off 7/10-17