Ökl G SKK Svenstavik Nord 5/8-18
Ökl EXC-1 SvVK Svenstavik Off 4/8-18
Ukl EXC-1 SKK Svenstavik Int 6/8-17
Ukl EXC-1 SvVK Svenstavik Off 5/8-17
15-24 2 HK Vilsta Inoff 30/7-17
Junkl VG-1 SKK Svenstavik Int 7/8-16
Junkl EXC-1 SvVK Svenstavik Off 6/8-16