Chkl EXC-1 CK BIR CACIB SE V-16 SKK Stockholm Int 4/12-16
Chkl EXC-1 CK BH-2 CACIB SKK Stockholm Int 12/12-15
Chkl EXC-1 Finland, Helsingfors Int 5/12-15
Chkl EXC-1 CK BIR CACIB / SE V-14 Skk Stockholm Int 14/12-14