Vetkl EXC-1 SKK Göteborg Int 4/1-15
Vetkl VG-1 SKK Göteborg Int 3/1-15
Vetkl EXC-1 / FCI EURO VETERAN SIGHTHOUND 2014 SvVK Ljungbyhed Off 31/5-14
Vetkl EXC-1 CK BH-2 / CLUB VETERAN WINNER 2014 SvVK Ljungbyhed Off 30/5-14
Vetkl EXC-1 CK BH-3 SKK Malmö Int 22/3-14